sv-SEen-USde-DEfr-FR

Konsultverksamhet

Över 25 års avancerad erfarenhet från analysarbete gör att ni kan anlita oss, på konsultbas, för t ex
kalibreringar, metodutveckling mm
lab-support, d v s
validering- och kalibreringskontroll
kalibreringar av utrustning med certifierat referensmaterial
justeringar av utrustning m m

Kurser

OES1 Kurs i Optisk spektrometri för operatörer
Kursen riktar sig till operatörer som i vardagligt bruk använder instrumentet. Tid 1 dag.

Målet med kursen är att få en inblick i hur ett OES-instrument fungerar samt vilka rutinmässiga underhåll som behövs.
 
Innehåll:
Teori: Historik, olika ljuskällor inom atomemission-spektrometrin, Spektrometerns uppbyggnad, ljuskälla och generator, elektrodavstånd, Spektrometergasens betydelse, Spektrometern, Linsen, Primärspalten, Spektral dispersions, Filter, Prisma, Gitter, Utträdesspalten (sekundärspalt), Vakuum systemet, Olika typer av spektrometrar, Detektering av ljus,. Praktiska övningar
Analysering: Introduktion, Kontrollprover, Standardisering, Bakgrund, Kalibreringskurva, Spektralt linjeöverlapp, Inter elementeffekter, Statistik: Introduktion, SPC
Instrumentunderhåll
 
OES2 Kurs i Optisk spektrometri för instrumentansvariga
Kursen riktar sig till instrumentansvariga som i vardagligt bruk övervakar och justerar instrumentet. Tid 2 dagar.
Målet med kursen är att få en djupare inblick i hur ett OES-instrument fungerar, metoden hur man skall kunna räta till en kalibrering, byta setting-up prover samt vilka rutinmässiga underhåll som behövs och felavhjälpning . Kursen är till stor del praktisk
 
Teori: Historik, Atomspektra, Våglängdatlas, olika ljuskällor inom atomemissions-spektroskopin, Spektrometerns uppbyggnad, ljuskälla och generator, elektrodavstånd, Spektrometern, Linsen, Primärspalten, Spektral dispersions, Filter, Prisma, Gitter, Utträdesspalten (sekundärspalt), Vakuum systemet, Olika typer av spektrometrar, Detektering av ljus
Praktiska övningar: Genomgång av programvara, Underhåll av analysprogram, byte av driftkorrigeringsprover
Kontrollprover, Förändring av kalibreringskurva, Kopiera analysprogram, Val av analysparametrar, Kalibreringsprover, Multivariatregression, MVR, Testkörning
Statistik: Introduktion, Mätosäkerhet, Detektionsgräns, Korttidsstabilitet, Långtidsstabilitet
Instrumentunderhåll
 
OES3 Kurs i Optisk spektrometri för huvudansvariga
Kursen riktar sig till instrumentansvariga som i vardagligt bruk övervakar och justerar instrumentet samt gör korrektioner och vill lära sig nykalibreringar. Tid 4 dagar
Målet med kursen är att få en mycket djup inblick i hur ett OES-instrument fungerar samt metoden att göra en ny kalibreringkurva byta setting-up prover och validering av analyskurva samt mer avancerat underhåll.
 
Teori: Historik, Atomspektra, Våglängdatlas, olika ljuskällor inom atomemissions-spektroskopin, Spektrometerns uppbyggnad, ljuskälla och generator, elektrod-avstånd, Spektrometergasens betydelse, Spektrometern, Linsen, Primärspalten, Spektral dispersions, Filter, Prisma, Gitter, Utträdesspalten (sekundärspalt), Vakuum systemet, Olika typer av spektrometrar, Detektering av ljus
Simultana resp. sekvensiella instrument. Praktiska övningar
Kalibrering: Introduktion, Kalibreringsprover (val av CRM), Val av analyslinjer, Standardisering, Bakgrund, Kalibreringskurva, Spektralt linjeöverlapp, Interelementeffekter
Statistik: Introduktion, Mätosäkerhet, Detektionsgräns, Korttidsstabilitet, Långtidsstabilitet
Instrumentunderhåll och service
Kvalitetskontroll
Applikationer
Praktiska övningar: Genomgång av programvara
Underhåll av analysprogram, byte av driftkorrigeringsprover
Kontrollprover
Förändring av kalibreringskurva, nykalibrering
Kopiera analysprogram, Val av analysparametrar
Kalibreringsprover
Multivariatregression, MVR, Testkörning, Validering
Övriga önskemål, avslut

 
XRF- kurser

XRF1 Kurs i röntgenfluorescens för operatörer, tid 1 dag
Målet med kursen är att få en inblick i hur ett XRF-instrument fungerar samt vilka rutinmässiga underhåll som behövs.
Innehåll:
Teori: Introduktion till Röntgenfluorescensspektrometri, Generellt, Röntgenfluorescens, XRF: två typer av instrument, Sekventiell och Simultan, Grundfenomen, Fotoelektriska fenomen, XRF, Auger, Scattering, Koherent och Comptons fenomen, Transmission, Nomenklaturer, XRF-linjer och intensiteter, Uppbyggnad, Kontinuerlig strålning, Karakteristiska spektra, Spektrala interferenser, Fönstrens tjocklek, Sekvensiella instrument, Kollimatorer, Simultana instrument, Kristaller, Diffraktion, Vanliga 2d kristaller, Reflektibilitet och upplösning, Dispersionsförmåga, Stabilitet, Platta kristaller – kurvade kristaller, Högre ordnings diffraktion, Gasfyllda räknare, Primär jonisation, Förstärkning, Karakteristik, Scintillationsräknare, Pulshöjdsdiskriminatorer, Slutlig signal
Analys: Systematiska fel, Tillfälliga fel, Analys av okänt material, Analytiska parametrar, Kalibreringskurva
Handhavandeanvisning, mjukvaror: Kort beskrivning av instrumentets funktion med skiss, Uppstart av instrumentet, Provpreparering, Rekalibrering av instrumentet, Kontrollanalys, Analysering av okända prov, Kontroll, Monitorer (PW-log), SPC och statistik, alarm, fel
Underhåll
 
XRF2 Kurs i Röntgenfluorescens för instrumentansvariga
Kursen riktar sig till instrumentansvariga som i vardagligt bruk övervakar och justerar instrumentet. Tid 3 dagar.
Målet med kursen är att få en djupare inblick i hur ett XRF-instrument fungerar, metoden hur man skall kunna räta till en kalibrering samt vilka rutinmässiga underhåll som behövs och felavhjälpning. Kursen är till stor del praktisk.
  • Kursens är riktad till den ansvarige för instrumenten och kräver viss erfarenhet av tekniken.
  • Kursens mål är att få djup insikt i tekniken och kunna byta setting up prover samt kunna rätta till fel i kurvor programvaran, underhåll, göra helt nya kalibreringskurvor, med användning av de hjälpmedel som finns, samt även förbereda ert instrument genom laborationer.
     
Introduktion till Röntgenfluorescensspektrometri, Generellt, Röntgenfluorescens, XRF: två typer av instrument, Sekventiell och Simultan
Teori: Grundfenomen, Fotoelektriska fenomen, XRF, Auger, Scattering, Koherent och Comptons fenomen, Transmission, Nomenklaturer, XRF-linjer och intensiteter, Uppbyggnad
Exitering: Kontinuerlig strålning, Karakteristiska spektra, Val av röntgenrörsanod, Spektrala interferenser, Fönstrens tjocklek, Speciella röntgenfluorescensrör
Dispersion: Sekvensiella instrument, Kollimatorer, Simultana instrument, Kristaller, Diffraktion, Vanliga 2d kristaller, Reflektibilitet och upplösning, Dispersionsförmåga, Stabilitet, Platta kristaller – kurvade kristaller, Högre ordnings diffraktion, Sammanfattning
Detektion: Gasfyllda räknare, Primär jonisation, Förstärkning, Karakteristik, Scintillationsräknare, Pulshöjdsdiskriminatorer, Slutlig signal
Analys: Systematiska fel, Tillfälliga fel, Analys av okänt material, Analytiska parametrar, Känslighet, BEC, Detektionsgräns, justering av Kalibreringskurva, Korttidsstabilitet, Långtidsstabilitet
Handhavandeanvisning, mjukvaror: Kort beskrivning av instrumentets funktion med skiss, Uppstart av instrumentet, Provpreparering, Rekalibrering av instrumentet, Kontrollanalys, Analysering av okända prov, Kontroll, Monitorer (PW-log), SPC och statistik, Alarm, Fel
Underhåll
 
XRF3 Kurs i Röntgenfluorescensspektrometri för huvudansvariga
Kursen riktar sig till instrumentansvariga som i vardagligt bruk övervakar och justerar instrumentet och går djupare in i punkterna nedan. Tid 5 dagar
  • Kursens är riktad till den huvudansvarige för instrumenten och kräver erfarenhet av tekniken.
  • Kursens mål är att få djupare insikt i tekniken och kunna byta setting up prover samt kunna rätta till fel i kurvor programvaran, underhåll, göra helt nya kalibreringskurvor, med användning av de hjälpmedel som finns, samt även förbereda ert instrument genom laborationer.
  • Kursen går även igenom matematiken, likheter/skillnader mellan olika tillverkare.
     
Introduktion till Röntgenfluorescensspektrometri, Generellt, Röntgenfluorescens, XRF: två typer av instrument, Sekventiell och Simultan
Teori: Grundfenomen, Fotoelektriska fenomen, XRF, Auger, Scattering, Koherent och Comptons fenomen, Transmission, Nomenklaturer, XRF-linjer och intensiteter, Uppbyggnad
Exitering: Kontinuerlig strålning, Karakteristiska spektra, Val av röntgenrörsanod, Spektrala interferenser, Fönstrens tjocklek, Speciella Röntgenfluorescensrör
Dispersion: Sekvensiella instrument, Kollimatorer, Simultana instrument, Kristaller, Diffraktion, Vanliga 2d kristaller, Reflektibilitet och upplösning, Dispersionsförmåga, Stabilitet, Platta kristaller – kurvade kristaller, Högre ordnings diffraktion, Sammanfattning
Detektion: Gasfyllda räknare, Primär jonisation, Förstärkning, Karakteristik, Scintillationsräknare, Pulshöjdsdiskriminatorer, Slutlig signal
Analys: Systematiska fel, Tillfälliga fel, Analys av okänt material, Analytiska parametrar, Känlighet, BEC, Detektionsgräns, Kalibreringskurva, Korttidsstabilitet, Långtidsstabilitet
Matematiken: Traille-Lachance, Alfa-koefficienter, Cola-modell, additiv korrektion, multiplikativ korrektion
Bakgrundskorrektion, lätta element, nya linjer, comptonkorrektion
Handhavandeanvisning, mjukvaror, praktiska övningar: Kort beskrivning av instrumentets funktion med skiss, Uppstart av instrumentet, Provpreparering, Rekalibrering av instrumentet, Kontrollanalys, Analysering av okända prov, Kontroll, Monitorer (PW-log), SPC och statistik, alarm, fel
Underhåll
Övriga önskemål, avslut


 
LECO-kurser
FBT1 Grundläggande kurs i förbränningsanalyser – teoretisk och praktisk, tid 1 dag
Teorin om analystekniken, Varför gör man förbränningsanalyser, Hur är ett instrument uppbyggt,
Provpreparation/behandling, Krav på noggrannhet, Krav på noggrannhet vid behandling av deglar,
acceleratorer och prov, Kalibrering – referensmaterial och referensmetoder, Utvärdering av resultat,
Underhåll av instrument Kursen är uppdelad i kol, svavel, syre, kväve, (och väte)

FBT2 Avancerad kurs i förbränningsteknik, tid 1 dag
Kursen går igenom varje aktiv del i ett instrument, ”händelser”, Hur felen yttrar sig samt hur de åtgärdas.
Kursen är till mycket stor del praktisk.

FBT3 Kurs i linjärisering, tid 1 dag
Ofta dras slutsatser avseende matrispåverkan som i själva verket är olinjära instrument. Varje instrument har en grundfunktion för kalibrering av detektorn. Denna kurs visar metodiken hur detektorn linjäriseras.Efter linjärisering erhålls oftast 2-4 ggr bättre precision i analyserna samtidigat som haltområdet kan förlängas

RC Multifasanalys
Denna kurs är en specialkurs i analys med Leco RC-412/612, multifasanalysator för ytanalys, skiljande av olika koltyper, TOC, TC, TIC, vattenanalys mm. Tid 2 dagar varav 1,5 dagar är praktiska övningar hur ett diagram skall tolkas.


Kontakt

Degerfors Laboratorium AB
Box 54
693 21 Degerfors

Tfn: 0586-21 63 50

E-post: [email protected]
VAT nr: SE 556609044401

Paket/Besök

Degerfors Laboratorium AB
Bruksparken
693 32 Degerfors

Öppettider

Mån-Tor: 07.00-16.00 (Lunchstängt 12.00-13.00)

Fre: 07.00-14.00

Priser

Våra priser är ofta 50% eller mer under andras priser och ingen är snabbare än vi. Prislista

Kurser/Konsult

OES-kurser, XRF-kurser, LECO-kurser och Konsultverksamhet

Ackreditering